Home Informatie Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als bezoeker en klant van Crea Divèrs gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Lees deze daarom ook zorgvuldig door.


Artikel 1 : Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de  hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
De overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf.


Artikel 2 : Bijzondere bepalingen 

Crea Divèrs is niet aansprakelijk voor fouten in volledigheid, betrouwbaarheid, beschrijvingen van artikelen en/of andere inhoud op onze website.
Indien onze artikelen hierdoor niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft u de mogelijkheid om het artikel te retourneren middels uw herroepingsrecht.
Niets uit deze website mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van downloaden, kopiëren of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crea Divèrs.


Artikel 3 : Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, dienstverlening en overeenkomst tussen gebruiker en   de consument waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 4 : Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum of is naar datum bepaalbaar. 
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument geschiedt zolang de aanbieding geldig is. 
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes gehouden worden, indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeerd gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Anders dan nadrukkelijk met gebruiker overeengekomen.


Artikel 5 : Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod. Of via pakketdienst als T.N.T. of anderszins.


Artikel 6 : Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker. 
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking staan of hem ter hand worden gesteld. 
3. Komen gebruiker en consument een bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen op kosten en risico van de consument. 
4. Indien is overeengekomen dat de levering gefaseerd zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van de overeenkomst, start de levertijd vanaf dat moment dat de consument deze gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 
6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. 
7. Bezorging van de bestellingen zullen verzorgd worden door TNT Post op het door de consument laatst opgegeven huisadres. 
8. Indien de consument kiest voor nalevering van een bepaald artikel zijn de verzendkosten voor rekening van de consument.


Artikel 7 : Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.


Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 9 : Onderzoek en reclames 

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. De consument behoort te onderzoeken of kwantiteit en kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. 
2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend. Is. 
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen. 
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.


Artikel 10 : Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derde wordt gebracht.


Artikel 11 : Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging tenzij,
*de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of
*indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 12 : Betaling  

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling per giro plaats te vinden vóór levering van de goederen. 
2. Er is pas sprake van een bindende overeenkomst op het moment dat er bijschrijving heeft plaatsgevonden op het girorekeningnummer van de gebruiker.


Artikel 13 : Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;
- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen  dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voort is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel inzien zich anderszins  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 : Incassokosten 

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan is de consument incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. 
4. De consument is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd. 


Artikel 15 : Vrijwaringen  

1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomt worden gebruikt. 
2. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 16 : Intellectueel eigendom en auteursrechten  

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. 
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc. , zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
5. Gebruiker houdt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 17 : Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ is geregeld. 
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door middel van verlies of regen. 
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument 
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 18 : Overmacht  

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit deze overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 19 : Geschillen  

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 20 : Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument is Nederlands Recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 21 : Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden  

1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  
2. Van toepassing is steeds de verzie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst

Last Updated (Monday, 22 February 2010 21:50)

 
Hoofd Menu